close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.037.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.10.23 09:07
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)66512100
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługi
  OSOBY DO KONTAKTUIrena Kanbur, Paweł Gola
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.12.18 15:28

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie – we wszystkich krajach świata – od nieszczęśliwych wypadków,następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym na wypadek śmierci lub kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku – osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych mających stanowiska pracy wyznaczone w placówkach zagranicznych, a także odbywających podróże służbowe za granicą (delegacje) (1300 osób), w tym:
  a) z włączeniem ryzyka wojny, stanu wojennego lub wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, bądź w wyniku zamachu terrorystycznego. Ubezpieczenie obejmować będzie: 30 osób w Iraku, Libii, Syrii oraz Pakistanie na sumę ubezpieczenia 300 000 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia;
  b) z włączeniem ryzyka rozruchów, zamieszek, bądź w wyniku zamachu terrorystycznego. Ubezpieczenie obejmować będzie: 200 osób na sumę ubezpieczenia 40 000 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia;
  c) z włączeniem ryzyka rozruchów, zamieszek, bądź w wyniku zamachu terrorystycznego oraz chorób tropikalnych. Ubezpieczenie obejmować będzie: 100 osób na sumę ubezpieczenia 40 000 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia;
  d) bez dodatkowego ryzyka. Ubezpieczenie obejmować będzie: 970 osób na sumę ubezpieczenia 40 000 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 23.10.2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (plik WORD)

  Pliki do pobrania z dnia 20.11.2017 r.

  Wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 29.11.2017 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 18.12.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

  ZMIANY