close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.038.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.12.01 14:22
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)50112100-4 – usługi w zakresie napraw samochodów
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Joanna Górzyńska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.12.22 15:11

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna i naprawy bieżące:

  Część I - pojazdów samochodowych marki Mercedes,

  Część II - pojazdów samochodowych różnych marek.

  ZAŁĄCZNIKI

  01.12.2016 r.

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

   

  05.12.2016 r.

  Informacja Zamawiającego o udostępnieniu załączników do SIWZ w wersji edytowalnej (plik PDF)

  Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (MS WORD)

   

  06.12.2016 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF)

   

  09.12.2016 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

   

  22.12.2016 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część II (plik PDF)


   

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Części I w związku z art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy /nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu/ w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy /z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)/.

  ZMIANY