close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.002.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.05.27 23:06
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID); 32420000-3 Urządzenia sieciowe; 48820000-2 Serwery; 72590000-7 Profesjonalne usługi komputerowe.
  RODZAJ ZAMÓWIENIADostawy
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Daria Jaworska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: +48 22 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.08.25 15:30

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:
  a) wykonanie upgrade’u posiadanych przez Zamawiającego kontrolerów macierzy NetApp FAS3170 do wersji FAS8200 wraz z usługą migracji wszystkich danych z obecnie eksploatowanych kontrolerów, w ramach którego Wykonawca w szczególności: 
  I. dostarczy kontrolery w wersji FAS8200 wraz z półkami dyskowymi; 
  II. przeniesie między lokalizacjami posiadane przez Zamawiającego kontrolery macierzy NetApp FAS3170 znajdującej się w serwerowni przy ul. Karmazynowej 1A (lub FAS8200, w zależności od kolejności wykonywania upgrade’u i migracji) i NetApp FAS6220 znajdującej się w serwerowni przy al. J. Ch. Szucha  21;
  III. wykona upgrade oraz migrację macierzy. Upgrade oraz migracja musi zostać przeprowadzona z zachowaniem minimalnych przerw w dostępie do danych, w porze wskazanej przez Zamawiającego i tylko w dniach ustawowo wolnych od pracy. Migracja danych krytycznych takich jak środowisko VMware oraz zasoby serwerów MS Exchange musi zostać wykonana online (bez przerw w dostępie do danych);
  IV. Dostarczone kontrolery muszą zachować wszystkie funkcjonalności wynikające z konfiguracji sprzętowej oraz licencji obecnie eksploatowanych kontrolerów FAS6220;
  V. Dostarczy półki dyskowe;
  VI. Dostarczy dwie macierze NetApp FAS2650;
  VII. Zapewni wsparcie techniczne i serwis producenta dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy NetApp;
  b) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej (wraz z prawami autorskimi do niej) upgradowanych kontrolerów macierzowych;
  c) dostawa nowej obudowy do serwerów Blade wraz z montażem obudowy w szafie RACK;
  d) dostawa 16 (szesnastu) serwerów Blade wraz z montażem w dostarczonej obudowie;
  e) dostawa 2 (dwóch) urządzeń stanowiących ochronę bramy pocztowej;
  f) dostawa 2 (dwóch) urządzeń typu load balancer.
   

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 27 maja 2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ (plik WORD)

   

  Plik do pobrania z dnia 09 czerwca 2017 r.

  Wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 03 lipca 2017 r.

  Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 25 sierpnia 2017 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY